Ders Değerlendirme

Ders Değerlendirme

COURSE NAME (DERS ADI): Performance and wage Management (Performans ve Ücret Yönetimi)
CODE (KOD): 7IKY55203
BRANCH OF SCIENCE (BİLİM DALI): Business administration (Turkish) (İşletme Türkçe)
TYPE (Compulsory/Elective) ( TÜRÜ Z/S):
METHOD (ONSITE/ONLINE) (YONTEMI): ONSİTE (Sınıfta)
PRECONDITION (ÖN ŞART): Undergraduate education (Lisans Eğitimi)
LANGUAGE (DİLİ): Turkish (Türkçe)
LEVEL (BACHELOR/MASTER/DOCTORAL): Master (Yüksek Lisans)
AIM(AMACI): Performance Concept, the concept of performance evaluation, Human Resource Management and performance, valuing the importance of performance, performance, valuation and benefits, performance evaluation issues, performance evaluation methods, job evaluation, wage and social benefits systems to inform students about. (Performans kavramı, performans değerlendirme kavramı, insan kaynakları yönetiminde performans, performans değerlemesinin önemi, performans değerlemenin yararları, performans değerlendirme sorunları, performans değerlendirme yöntemleri, İş değerlemesi, ücretleme, ücret sistemleri ve sosyal yardımlar konularında öğrencileri bilgilendirmek.)
COURSE CONTENT (İÇERİK): Performance appraisal, performance appraisal purpose, performance appraisal process, evaluation performance conditions, errors performance evaluation, performance evaluation methods in the Turkish public sector performance evaluation, the importance of wage and wage policies, market wage survey, wage systems, incentive plans and benefits. (Performans değerlemesi, performans değerlemesinin amaçları, performans değerleme süreci, performens değerlendirme koşulları, performans değerlendirme hataları, performans değerlendirme yöntemleri, Türk Kamu kesiminde performans değerlendirmesi, Ücretin önemi, ücretleme ilkeleri, piyasa ücret araştırması, ücret sistemleri, özendirme planları ve sosyal yardımlar)
LEARNING METHODS AND ACTIVITIES (ÖĞRENME ETKİNLİK VE YÖNTEMLERİ): Students are given a weekly homework on the subject to be covered. Students send their homework by e-mail before class time. During the course, the subject is discussed with the students. The student’s activity in the lesson is scored. The weekly average success is announced to the students every week. Students’ overall success average is reflected in their final exam success.   (Öğrencilere, işlenecek konuyla ilgili her hafta bir ödev verilir. Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, ders saatinden önce e-posta ile gönderir. Ders saatinde konu, öğrencilerle tartışılarak işlenir. Öğrencinin dersteki etkinliği puanlanır. Öğrencilere, haftalık başarı ortalaması her hafta duyurulur. Öğrencilerin genel başarı ortalaması, dönem sonu sınav başarılarına yansılılır.)
MAIN DEPARTMENT (Ders kodunu veren bölüm): Business (Turkish) (İşletme Türkçe)
OTHER DEPARTMENTS TAKING THE COURSE (ALAN DİĞER BÖLÜMLER):  
TRAINEESHIP CONDITION (STAJ/UYGULAMA DURUMU):
REQUIRED PUBLISHED SOURCES (ZORUNLU BASILI KAYNAKLAR):
İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Beta, İstanbul-2017 İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016
AUXILIARY PUBLISHED SOURCES (YARDIMCI BASILI KAYNAKLAR): Örgütlerin Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Ali Akdemir, Beta Yayınları, 2018 İnsan Kaynakları Yönetimi, Dr. İlhami Fındıkçı, 3.Baskı, Alfa Yayını, 2001, İstanbul Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Halil can ve diğerleri, Ankara, 2012 Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GENEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ, BETA, İstanbul, 2018 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, İŞLETME YÖNETİMİ, http://mehmetsahin.web.tr/isletme-yonetimi-2/ Prof. Dr. Mehmet Şahin, YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ, http://mehmetsahin.web.tr/bilimsel-yazilar/
ONLINE SOURCES (ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR):
ibrhmbyrm.wordpress.com ;
iibf-dersleri.blogspot.com ;
slideplayer.biz.tr ;
akademikperspektif.com ;
LECTURER (ÖĞRETİM ELEMANI) : Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
 

ASSESSMENT & EVALUATION (ÖLÇME DEĞERLEME):

EXAM (SINAV)(Y1)% 50
QUIZ (KISA SINAV )(Y2)%
HOMEWORK (ÖDEV) (Y3)%
PROJECT (PROJE) (Y4)%
PRESENTATION (SUNUM) (Y5)%
APPLICATION (UYGULAMA )(Y6)%
TRAINEESHIP (STAJ)(Y7)%
FINAL EXAM (FINAL) (Y8)% 50
TOTAL (TOPLAM)%100

 ECTS CALCULATION (AKTS HESAPLAMA)

 NUMBER X DURATION (SAYI X SÜRE (saat))
COURSE(DERS)14×4=56
EXAM (SINAV)1×1=1
EXAM PREPARATION (SINAV HAZIRLIĞI)1×20=20
QUIZ (KISA SINAV) 
HOMEWORK (ÖDEV)14×4=56
PROJECT (PROJE) 
PRESENTATION (SUNUM)14×3=56
APPLICATION (UYGULAMA) 
TRAINEESHIP (STAJ) 
FINAL PREPARATION (FİNAL HAZIRLIĞI)1×20=20
FINAL (FİNAL)1×1=1
TOTAL (TOPLAM)210
ECTS= TOTAL / 25,50  (AKTS = TOPLAM / 25,50)8,23≈8

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE ( AT LEAST 10) (DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (EN AZ 10 TANE)

1Knowing performance evaluation  (Performans değerlendirmesini bilmek)
2To know the objectives of performance evaluation (Performans değerlendirmesinin amaçlarını bilmek)
3Knowing the performance evaluation process (Performans değerlendirme sürecini bilmek)
4Knowing the conditions of performance evaluation (Performans değerlendirmesinin koşullarını bilmek)
5 Know performance evaluation errors (Performans değerlendirme hatalarını bilmek)
6Knowledge of performance evaluation methods (Performans değerlendirme yöntemlerini bilmek)
7Knowledge of the concept of wages and principles of wages (Ücret kavramını ve ücretleme ilkelerini bilmek)
8 Knowing market wage research (Piyasa ücret araştırmasını bilmek)
9 Knowing wage systems (Ücret sistemlerini bilmek)
10Know incentive plans and outreach (Özendirme planlarını ve sosyal yardımları bilmek)

14 WEEK COURSE PLAN (SUBJECTS BY WEEKS) (14 HAFTALIK DERS PROGRAMI (konuların haftalara dağılımı))

WEEK (HAFTA)CONTENT (İÇERİK)REQUIRED REFERENCES (ZORUNLU KAYNAK)AUXILIARY REFERENCES (YARDIMCI KAYNAK )
1Discussion, content of the course and method of Operation  (Tartışma, Dersin İçeriği ve İşleyiş Yöntemi)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
2Concept Of Performance Evaluation (Performans Değerlendirmesi Kavramı)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
3Defining The Performance Evaluation Process (Performans Değerlendirmesi Sürecinin Tanımlanması)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
4Elements Of The Performance  Evaluation System  (Performans Değerlendirmesi Sisteminin Öğeleri)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
5Performance Evaluation Methods  (Performans Değerlendirmesi Yöntemleri)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
6 Performance evaluation forms and application (Performans değerlendirme formları ve uygulanması)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
7Use of performance evaluation results (Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılması)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
8Repetition, consolidation and discussion of previous courses (Önceki Derslerin Tekrarı, Pekiştirilmesi ve Tartışılması)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
9 Performance guidance, performance evaluation challenges and solutions (Performans Rehberliği, Performans Değerlendirmesi Güçlükleri ve Çözüm Yolları)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
10 Meaning, importance of wages, concepts related to wages principles of wages and employee motivation (Ücretin Anlamı, Önemi, Ücretle ilgili Kavramlar Ücret İlkeleri ve Personel Güdülemesi)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
11Wage formation process, Authority and responsibility in wage and salary management (Ücret Oluşum Süreci, Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
12Fee systems and reward management (Ücret Sistemleri ve Ödül Yönetimi)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
13Incentive Plans (Özendirme Planları)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011
14 Employee Capital Partnership (Çalışanların Sermaye Ortaklığı)İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Prof. Dr. Harun Demirkaya, Orion Yayınevi, 2016İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu, 4.Baskı, Sakarya, 2011

COURSE STRUCTURE (DERSİN YAPISI)

MATH. & BASIC SCIENCES (MATEMATİK VE TEMEL BİLİMLER)%
ENGINEERING (MÜHENDİSLKİ BİL.)%
ENGİNEERING DESIGN (MÜHENDİSLİK TASARIMI)%
NATURAL SCIENCES (FEN BİL.)%
SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIEENCE (SOSYAL VE BEŞERİ BİL.)% 40
EDUCATIONAL SCIENCES (EĞİTİM BİL.)%
HEALTH SCIENCES (SAĞLIK BİL.)%
ECONOMIC & COMMERCIAL SCIENCES (İKTİSADİ VE TİCARİ BİL.)% 40
PERSONAL DEVELOPMENT (KİŞİSEL GELİŞİM)% 20
FIELD KNOWLEDGE (ALAN BİLGİSİ)%
TOPLAM%100