Konular ve Soruları

Konular ve Soruları

HAFTALIK DERS KONULARI VE TARTIŞMA SORULARI

15 Ekim1Tanışma, Dersin İçeriği ve İşleyiş Yöntemi
22 Ekim2Performans Değerlendirmesi Kavramı
29 Ekim3Performans Değerlendirmesi Sürecinin Tanımlanması
05 Kasım4Performans Değerlendirmesi Sisteminin Öğeleri
12 Kasım5Performans Değerlendirmesi Yöntemleri (Teknikleri)
19 Kasım6Performans değerlendirme formları ve uygulanması
26 Kasım7Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılması
03 Aralık8Önceki Derslerin Tekrarı, Pekiştirilmesi ve Tartışılması
10 Aralık9Performans Rehberliği, Performans Değerlendirmesi Güçlükleri ve Çözüm Yolları
17 Aralık10Ücretin Anlamı, Önemi, Ücretle ilgili Kavramlar Ücret İlkeleri ve Personel Güdülemesi
24 Aralık11Ücret Oluşum Süreci, Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk
31 Aralık12Ücret Sistemleri ve Ödül Yönetimi
07 Ocak13Özendirme Planları
14 Ocak14Çalışanların Sermaye Ortaklığı

VİZE SINAVI ÖDEV GÖNDERİMİ EN GEÇ: 2 KASIM

FİNAL SINAVI ÖDEV GÖNDERİMİ EN GEÇ: 14 OCAK

15 EKİM1Tanışma, Dersin İçeriği ve İşleyiş Yöntemi

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. İktisat (Ekonomi) ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Sermaye ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Doğal kaynak ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 4. Emek ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Girişimci ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 6. İşletme ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. İnsan kaynakları ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız

=============================================================

22 EKİM2Performans Değerlendirmesi Kavramı

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Performans ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Amacı ve işleyişi planlanmış bir etkinliğin sonucunun nicel ve nitel olarak belirlenmesi gerekir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Personelin işteki başarı düzeyinin önceden belirlenmiş birtakım faktörlere göre pekiyi, iyi, orta, zayıf gibi sıfatlarla ya da rakam şeklindeki puanlarla taktir edilmesi gerekir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 4. Kurumdaki görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini bir bütün olarak gözden geçirmek gerekir mi, gerekmez mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 5. İşletme işlevlerini (fonksiyonlarını) yerine getiren personelin başarı düzeyi (performans) göstermek niçin önem taşır? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Bir yöneticinin önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla, personelin işteki performansının değerlenmesi sürecine, performans değerlemesi denebilir mi, denemez mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Günümüz esnek organizasyonlarında performans değerlendirme, Bir yöneticinin personele performans hedef ve standartlarını çizmesi, personelin kişisel performansını arttırması için yol gösterici olur mu, olmaz mı? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Performans değerlendirmesi; maaş-ücret, terfi, işe son verme, deneme, transfer ve diğer iş aşamalarında yöneticinin karar vermesinde temel oluşturabilir mi? Nasıl? Açıklayınız
 9. Geleneksel performans değerleme tekniklerinin sadece kişisel performansını ölçtüğü, oysa bugünkü ileri performans değerleme tekniklerinin ise, bunun yanında ayrıca personelin motivasyonunu, yeteneklerinin gelişmesini ve gelecekteki performansının artırılmasını da hedeflediği söylenebilir mi? Nasıl? Açıklayınız
 10. Performans değerlemesinin periyodik olarak sürekli yapılması ve kaydedilmesi ve bu kayıtlara bakarak personelin gelişimi izlenebilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Performans yönetimi sisteminin bir alt öğesi olan performansa dayalı ücretlendirme sistemleri, kurumsal verimliliği, bireysel verimlilik ve motivasyonu artırır mı? Nasıl? Açıklayınız

******************************************************

29 EKİM3Performans Değerlendirmesi Sürecinin Tanımlanması

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Performans değerlendirmesinin amaçları nelerdir? Açıklayınız
 2. Performans değerlendirmesinin hazırlanmasında görev paylaşımı yapılmalı mıdır? Niçin? Açıklayınız
 3. Performans değerlendirmesinde, çalışanın iş performansını doğrudan etkileyen faktörler mi yoksa hem doğrudan hem dolaylı etkileyen faktörler mi esas alınmalıdır? Niçin? Açıklayınız
 4. Performans değerlendirmesinde esas alınacak sistemin standart olması mı, yoksa farklı işlere göre bazı ayarlanmamalar yapılması mı gerekir? Niçin? Açıklayınız
 5. Performans değerlendirmesinde sorumluluk paylaşılmalı mıdır? Niçin? Açıklayınız
 6. Performans değerlendirmesinde çalışanların da rolü var mıdır? Nasıl? Açıklayınız
 7. Performans değerlendirmesi hangi aralıklarla yapılmalıdır? Niçin? Açıklayınız
 8. Performans değerlendirmesinin tek ölçütle yapılmasının ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 9. Performans değerlendirmesinde müsamaha (görmezden gelme, hoş görme, göz yumma) yaklaşımının ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 10. Bir yöneticinin bir elemanı, belli bir iş alanındaki mükemmelliğine bakarak, diğer alanlarda da olduğundan daha yüksek göstermesine, HALE ETKİSİ denir. Hale etkisinin ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 11. Performans değerlendirmesinde objektif olmamanın, ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 12. Performans değerlendirmesinde en çok karşılaşılan sorunlardan biri de herkesi orta (vasat) olarak değerlendirme eğilimidir. Bu yaklaşımın ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 13. Performans değerlendirmesinde, değerlendirmeye önyargıların karıştırılmasının ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır? Açıklayınız
 14. Performans değerlendirmesi, performansa göre ücret ödemek için mi yapılmalı yoksa elemanların mesleki eğitim ve gelişimini sağlamak için mi yapılmalıdır? Niçin? Açıklayınız
05 KASIM4Performans Değerlendirmesi Sisteminin Öğeleri

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. “Öğe” sözcüğü yerine “unsur”, “eleman”, “faktör” veya “bileşen” sözcükleri de kullanılabilir mi?
 2. Performans değerlendirme sisteminin bileşenlerini alt alta sıralatınız
 3. Etkili bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak için, kurum vizyonunun, misyonunun, stratejisinin, amaç ve hedeflerinin açık seçik tanımlanmış olması gerekir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 4. İş analizi yoksa performans değerlendirmesi yapılabilir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Nicel ve nitel ölçütlerle ölçüm yoksa, performans değerlendirmesi yapılabilir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Vizyon, misyon, strateji, amaç, hedef, iş analizi ve performans ölçümüne, performans değerlendirme sisteminin olmazsa olmazları (bileşenleri) denebilir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Kurumun vizyonunu, misyonunu, stratejisini, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için, hangi işlerin, kim veya kimler tarafından nerede, hangi koşullarda, nasıl, ne zaman, hangi kalitede, ne miktarda ve hangi yöntemle yapılmasının dönem başında tanımlanması gerekir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 8. İşlerin, işlemlerin, yöntemlerin, iş standartlarının ve performans ölçütlerinin belirlenmesinde, çalışanların da görüşlerinin alınması gerekir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 9. Performans değerlendirmesinde, kurumun amaç ve hedeflerinin yanında, çalışan bireylerin kendine özgü hedeflerinin de göz önünde bulundurulması gerekir mi? Gerekmez mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 10. Etkili bir performans değerlendirmesinde iş analizi, olmazsa olmaz bir bileşendir. Ancak, başka bir öğretim üyesi, bu dönem, halen İş Analizi dersi vermekte olduğuna göre, burada ayrıca bir de İş Analizi konusunu işlemek, zaman israfı sayılır mı? Sayılmaz mı? Niçin? Açıklayınız
 11. Performans değerlemesinin temel bileşenlerinden birisi de ölçümdür. Performans ölçülürken, yazılı olarak kimlik bilgisinin belirtilmesi gerekir mi? Kimlik bilgileri belirtilirken kurum, bölüm, kısım, unvan gibi ayrıntıların da yazılması gerekir mi? Niçin?
 12. Performans ölçülürken, işin kısaca özetinin de yazılması gerekir mi? Niçin?
 13. Performans ölçülürken, işe ilişkin görevlerin, gerekli araçların, beklenen sonuçların ve her görev için harcanan zaman yüzdesinin yazılması gerekir mi? Niçin?
 14. Performans ölçülürken, gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin yazılması gerekir mi? Niçin?
 15. Performans ölçülürken, fiziki etkinliklerin yazılması gerekir mi? Niçin?
 16. Performans ölçülürken, çevre koşullarının yazılması gerekir mi? Niçin?
 17. Performans ölçülürken duygu, fikir, ivedilik gibi özelliklerin yazılması gerekir mi? Niçin?
 18. Performans ölçülürken, çalışanların ilgi alanlarının yazılması gerekir mi? Niçin?
 19. Performans ölçülürken, önyargıları ve hataları en aza indirmek mümkün müdür? Nasıl? Açıklayınız
 20. Performans değerlendirilmesinden elde edilen sonucu, performans standartları etkiler mi? Nasıl? Açıklayınız
 21. Performans değerlendirilmesinden elde edilen sonucu, performans tercihleri etkiler mi? Nasıl? Açıklayınız
 22. Performans değerlendirilmesinden elde edilen sonucu, performans iyileştirme çalışmaları etkiler mi? Nasıl? Açıklayınız
 23. Performans değerlendirilmesinden elde edilen sonucu, performans değerlendirme bilgisizliği ve beceriksizliği etkiler mi? Nasıl? Açıklayınız

********************************************************

12 KASIM5Performans Değerlendirmesi Yöntemleri (Teknikleri)

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Kişilerarası basit sıralama yöntemini anlatınız
 2. Kişilerarası ikili karşılaştırma yöntemini anlatınız
 3. Kişilerarası zorunlu dağılım yöntemini anlatınız
 4. Grafik değerlendirme yöntemini anlatınız
 5. Davranışsal değerlendirme skalaları (davranışsal beklenti ve gözlem skalaları) yöntemini anlatınız
 6. Kontrol listesi değerlendirme yöntemini anlatınız
 7. Ağırlıklı kontrol listesi değerlendirme yöntemini anlatınız
 8.  Güçlendirilmiş kontrol listesi değerlendirme yöntemini anlatınız
 9. Kritik olay tekniği değerlendirme yöntemini anlatınız
 10. 360 derece geri bildirim değerlendirme yönteminin yararlarını sıralayınız
 11. Amaçlara ve sonuçlara göre değerlendirme yöntemini anlatınız
 12. Dengeli Başarı Düzeyi Karnesi (Balans skor kart) performans değerlendirme yöntemini anlatınız
 13. Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin finansal boyutunu anlatınız
 14. Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin müşteri boyutunu anlatınız
 15. Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin yenilik ve yaratıcılık boyutunu anlatınız
 16. Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin kurumun büyümesi boyutunu anlatınız
 17. Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin şirket içi işlemler boyutunu anlatınız
 18. Dengeli başarı düzeyi karnesi takımlarının oluşumunu ve performansını etkileyen faktörleri sıralayınız
 19. Klasik ve çağdaş performans değerlendirme yöntemlerini karşılaştırarak, üstün ve zayıf yönlerini sıralayınız
19 KASIM6Performans değerlendirme formları ve uygulanması

ğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Üretim personeline yönelik performans değerlendirme formu
 2. İdari personele yönelik performans değerlendirme formu
 3. Yöneticilere yönelik performans değerlendirme formu
 4. Performans değerlendirmeye yönelik uygulama süreci hangi aşamaları içerir? Sıralayınız
 5. Performans değerlendirme uygulaması için, niçin bir plan yapılması gerekir?
 6. Performans değerlendirme uygulaması için, niçin bir bilgilendirme toplantısı yapılmalıdır?
 7. Performans değerlendirme uygulaması için, niçin tüm çalışanların statüsünü belirlemek gerekir?
 8. Performans değerlendirme uygulaması için, niçin formların çoğaltılarak çalışanlara verilmesi gerekir?
 9. Formlar, niçin yöneticilere de verilir?
 10. Astlarının hedeflere ulaşma düzeyini, niçin yöneticiler belirler?
 11. Yöneticinin formu tamamladıktan sonra çalışanı ile form hakkında bir görüşme yapması gerekir mi? Niçin?
 12. İnsan kaynaklarında toplanan formların gözden geçirilmesi ve yanlışlıklar varsa düzeltilmesi gerekir mi? Niçin? Açıklayınız
 13. Sonuçların bilgisayara girilmesi ve çalışanın performans elde edilmesi gerekir mi? Niçin? Anlatınız
 14. Performans düzeyi ile ücret ayarlaması ve ücret artış oranlarının ilişkilendirilmesi, nasıl yapılır? Anlatınız
 15. Ücret zammı = Enflasyon oranı + Performans zammı, ne anlama gelir? Açıklayınız
 16. Performans değerlendirme sonuçlarının kişilere duyurulması gerekir mi? Niçin? Anlatınız
 17. Sonuçların, bir sonraki uygulama için özet tablolar halinde saklanması gerekir mi? Niçin? Anlatınız

******************************************

26 KASIM7Performans değerlendirme sonuçlarının kullanılması

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Performans değerlendirme sonuçları, başlıca hangi alanlarda kullanılır? Sıralayınız
 2. Performans değerlendirme sonuçlarının ücret yönetiminde nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 3. Performans değerlendirme sonuçlarının kariyer yönetiminde nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 4. Performans değerlendirme sonuçlarının stratejik planlamada nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 5. Performans değerlendirme sonuçlarının eğitim ihtiyacının belirlenmesinde nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 6. Performans değerlendirme sonuçlarının rotasyon uygulamasında nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 7. Performans değerlendirme sonuçlarının iş zenginleştirmesinde nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 8. Performans değerlendirme sonuçlarının diğer insan kaynakları alanında da nasıl kullanılacağını örnekler vererek, tek tek anlatınız
 9. Performans değerlendirme sonuçlarının sözleşme yenilemede nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız
 10. Performans değerlendirme sonuçlarının işten çıkarmada nasıl kullanılacağını örnekler vererek anlatınız

**********************************************************************

3 ARLIK 20218Önceki Derslerin Tekrarı, Pekiştirilmesi ve Tartışılması

1. İktisat (Ekonomi) ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız

2. Girişimci ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız

3. İnsan kaynakları ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız

4. Performans ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız

5. Kurumdaki görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini bir bütün olarak gözden geçirmek gerekir mi?

6. Önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla, personelin işteki performansının değerlenmesi sürecine, performans değerlemesi denebilir mi?

7. Geleneksel performans değerleme tekniklerinin sadece kişinin performansını ölçtüğü, oysa bugünkü ileri performans değerleme tekniklerinin ise, bunun yanında ayrıca personelin motivasyonunu, yeteneklerinin gelişmesini ve gelecekteki performansının artırılmasını da hedeflediği söylenebilir mi?

8. Performans değerlendirmesinin hazırlanmasında görev paylaşımı yapılmalı mı?

9. Performans değerlendirmesi hangi aralıklarla yapılmalıdır?

10. Bir yöneticinin bir elemanı, belli bir iş alanındaki mükemmelliğine bakarak, diğer alanlarda da olduğundan daha yüksek göstermesine, HALE ETKİSİ denir. Hale etkisinin ne gibi üstünlük ve sakıncaları vardır?

11. Vizyon, misyon, strateji, amaç, hedef, iş analizi ve performans ölçümüne, performans değerlendirme sisteminin olmazsa olmazları (bileşenleri) denebilir mi?

12. Kurumun vizyonunu, misyonunu, stratejisini, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için, hangi işlerin, kim veya kimler tarafından nerede, hangi koşullarda, nasıl, ne zaman, hangi kalitede, ne miktarda ve hangi yöntemle yapılmasının dönem başında tanımlanması gerekir mi?

13) 360 derece geri bildirimli performans değerlendirme yönteminin yararları nelerdir?

14) Dengeli başarı düzeyi karnesi performans değerlendirme yönteminin finansal, yenilik, yaratıcılık, büyüme, şirket içi işlemler ve benzeri boyutlarının yapısı ve işleyişi nasıldır?

15. Performans değerlendirme sonuçları, ücretleme, kariyer planlaması, stratejik planlama, rotasyon, iş zenginleştirme, sözleşme yenileme ve işten çıkarma alanlarında kullanabilir mi?

****************************************************************

10 ARALIK9Performans Rehberliği, Performans Değerlendirmesi Güçlükleri ve Çözüm Yolları

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Rehber ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Rehberlik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Teknik becerilerin geliştirilmesinde rehberlerin ne gibi katkıları vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 4. Mesleki gelişimde rehberlerin ne gibi katkıları vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Kişisel gelişimde rehberlerin ne gibi katkıları vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Örgütsel etkililikte rehberlerin ne gibi katkıları vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Başarılı performans rehberliğinde, rehberin gözlem becerisi olmalı mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Başarılı performans rehberliğinde, rehberin analiz becerisi olmalı mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 9. Başarılı performans rehberliğinde, rehberin karşılıklı görüşme becerisi olmalı mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 10. Başarılı performans rehberliğinde, rehberin müdahale becerisi olmalı mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Başarılı performans rehberliğinde, rehberin geri bildirim (besleme) becerisi olmalı mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 12. Sadece sorun çıktığında mı rehberlik yapılmalıdır ya da rehberlik ne zaman yapılmalıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 13. Rehberlik yerine ders verilmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 14. Rehberlikte, sorunlarla genel olarak ilgilenmek mi yoksa tek tek ilgilenmek mi performansı artırır? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 15. Varsayımlara dayanarak rehberlik yapmanın sakıncalarını, anlatınız
 16. “Davranış Kalıpları” kötü performans nedenleri arasında sayılır mı? Niçin? Davranış kalıplarının performansa olumsuz etkileri nasıl azaltılır? Açıklayınız
 17. “Kişisel sorunlar” kötü performans nedenleri arasında sayılır mı? Niçin? Kişisel sorunların performansa olumsuz etkileri nasıl azaltılır? Açıklayınız
 18. “Yetersiz iş becerisi” kötü performans nedenleri arasında sayılır mı? Niçin? Yetersiz iş becerisinin performansa olumsuz etkileri nasıl azaltılır? Açıklayınız
 19. “Rol belirsizliği” kötü performans nedenleri arasında sayılır mı? Niçin? Rol belirsizliğinin performansa olumsuz etkileri nasıl azaltılır? Açıklayınız
 20. Problemin doğru teşhisi, olumsuz performansı azaltabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 21. Problemin doğru teşhisi, olumsuz performansı azaltabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 22. Başarısız elemanın sorunlarıyla ilgilenmek, olumsuz performansı azaltabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 23. Başarısız elemana öğüt vermek, olumsuz performansı azaltabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 24. Başarısız elemana zaman zaman uyarıda bulunmak, olumsuz performansı azaltabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 25. Başarısız elemana son bir uyarı yaptıktan sonra da tutumunu değiştirmiyorsa işten çıkarmak, örgütün performansını artırır mı? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 26. Değerlendirmede karşılaşılan müsamaha veya katılık, performansı nasıl etkiler? Açıklayınız
 27. Performans değerlendirmesinde objektiflik nasıl sağlanır? Açıklayınız
 28. Performans değerlendirmesinde, eski dönemlerdeki değerlendirmecilerin değerlemeleriyle son dönemlerdeki değerlendirmecilerin değerlemeleri arasında büyük farklar ortaya çıkması durumunda ne yapmak gerekir? Açıklayınız
17 ARALIK10Ücretin Anlamı, Önemi, Ücretle ilgili Kavramlar Ücret İlkeleri ve Personel Güdülemesi

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Çalışanlar açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Ekonomik açıdan ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız Psikolojik açıdan ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Gelişme açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 4. İşverenler açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. Toplum açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Hukuk açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Sendikalar açısından ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Bedeni ve zihni emeğe, üretim sürecindeki faaliyeti karşılığı ödenen bedele, ücret denebilir mi? Niçin? Açıklayınız
 9. Girişimin kar ve zararına bağlı olmayan ve girişimci tarafından emek sahibine üretilen malın satışı beklenmeden ödenen belirli bir gelire ücret denebilir mi? Niçin? Açıklayınız
 10.  Yeterli ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Asgari ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 12. Kök (ücret haddi) ücret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 13.  Maaş ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 14.  Ücret düzeyi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 15.  Ücret yönetimi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 16.  Profesyonel emek ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 17.  Ücret sistemleri ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 18.  Eşit işe eşit ücret ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 19.  Eşit ücret ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 20.  Dengeli ücret ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 21.  Yükselme (Terfi) ile orantılı ücret ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 22.  Ücretlemede bütünlük ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 23.  Piyasa ücretleriyle karşılaştırma ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 24.  Açık ücret politikası ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 25.  İş değerlemesine dayalı ücret yapısıilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 26.  Ücretlemede nesnellik ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 27.  Ücretlemede esneklik ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 28.  Ücretlemede uzlaşma ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 29.  Ücretlemede maliyetlerin denetlenebilirliği ilkesi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 30.  Ücret ile güdüleme arasında ne gibi bir ilişki vardır? Örnekler vererek açıklayınız
 31.  Ücret, nitelikli iş görenleri kuruma çekebilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 32.  Ücret, mevcut iş görenleri elde tutabilme rolü oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 33.  Ücret, iş görenleri güdüleyici (motive edici) rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 34.  Ücret, örgüt performansını yükseltici rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 35.  Adil ücret politikası, örgüt performansını yükseltici rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 36.  İş değerlemesine göre ücret düzeyinin saptanması, örgüt performansını yükseltici rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 37.  İş gücü pazarındaki değişmelere göre ücret düzeyini ayarlamak, örgüt performansını yükseltici rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız
 38.  Sosyal yardım işlerinin aksatılmadan yürütülmesi, örgüt performansını yükseltici rol oynayabilir mi? Nasıl? Örnekler vererek açıklayınız

**********************************************************************

24 ARALIK11Ücret Oluşum Süreci, Ücret ve Maaş Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. İş analizi, İş değerlemesi, ücret araştırması, ücret yapısı, performans değerlendirmesi ve ücret politikası; ücret oluşum sürecinin aşamaları olarak sıralanabilir mi? Niçin? Açıklayınız
 2. Ücret oluşum sürecinin İŞ ANALİZLERİNİN YAPILMASI aşamasını anlatınız
 3. Ücret oluşum sürecinin İŞ DEĞERLEMESİ aşamasını anlatınız
 4. Ücret oluşum sürecinin PİYASA ÜCRET ARAŞTIRMASI aşamasını anlatınız
 5. Ücret oluşum sürecinin ÜCRET DÜZELTMELERİ aşamasını anlatınız
 6. Ücret oluşum sürecinin PERFORMANS DEĞERLEMESİNDEN YARARLANMA aşamasını anlatınız
 7. Ücret oluşum sürecinin ÜCRET POLİTİKASI aşamasını anlatınız
 8. Ücret oluşum sürecinin ADALETLİ ÜCRET YAPISININ KURULMASI aşamasını anlatınız
 9. Ücret oluşum sürecinin İŞLERİN BİREYSEL ÜCRETLEME aşamasını anlatınız
 10. Ücret oluşum sürecinin İŞLERİN TOPLU ÜCRETLENDİRİLMESİ aşamasını anlatınız
 11. Ücret ve maaş yönetiminde yetki ve sorumluluk kim veya kimlere aittir? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 12. Türk kamu yönetim sisteminde TABAN AYLIĞI ne demektir? Nasıl belirlenir?
 13.  Türk kamu yönetim sisteminde EK GÖSTERGE ne demektir? Nasıl belirlenir?
 14. Türk kamu yönetim sisteminde İŞ GÜÇLÜĞÜ YAN ÖDEMESİ ne demektir? Nasıl belirlenir?
 15. Türk kamu yönetim sisteminde İŞ RİSKİ YAN ÖDEMESİ ne demektir? Nasıl belirlenir?
 16. Türk kamu yönetim sisteminde MALİ SORUMLULUK ZAMMI YAN ÖDEMESİ ne demektir? Nasıl belirlenir?
 17. Türk kamu yönetim sisteminde ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI YAN ÖDEMESİ ne demektir? Nasıl belirlenir?
 18. Türk kamu yönetim sisteminde;

Özel hizmet tazminatı

Eğitim öğretim tazminatı

Din hizmetleri tazminatı

Mülki idare amirliği tazminatı

Denetim tazminatı

Adalet hizmetleri tazminatı

Verilmesinin gerekçelerini yazınız

 1. Türk kamu yönetim sisteminde; TABAN AYLIĞI, KIDEM AYLIĞI, GÖSTERGE AYLIĞI, YAN ÖDEMELER, EK GÖSTERGE ÖDEMELERİ VE SOSYAL YARDIMLAR toplandıktan sonra çalışanın brüt ücreti bulunmuş olur mu?
 2.  Türk kamu yönetim sisteminde;

Emekli kesenekleri

Zorunlu tasarruf kesintileri

Konut edindirme kesintileri

Damga vergisi

Gelir vergisi

Ve diğer

Brüt ücretten yukarıda sıralanan kesintiler yapıldıktan sonra, çalışana ödenecek NET ÜCRET bulunur mu?

*********************************************************

31 ARALIK12Ücret Sistemleri ve Ödül Yönetimi

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Ücret sistemlerini, ANA (KÖK) ÜCRET SİSTEMİ ve ÖZENDİRİCİ ÜCRET SİSTEMİ olarak iki gruba ayırmak mümkün müdür? Niçin? Gerekçelendiriniz
 2. Zaman temeline dayanan ana (kök) ücret sistemini anlatınız
 3. Doğrudan parça başı ana (kök) ücret sistemini anlatınız
 4. Götürü ana (kök) ücret sistemini anlatınız
 5. Özendirici ücret sistemini, ZAMAN TASARRUFUNA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ ve ÇIKTI MİKTARINA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ olarak iki gruba ayırmak mümkün müdür? Niçin? Gerekçelendiriniz
 6. Zaman tasarrufuna dayalı HALEY ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 7. Zaman tasarrufuna dayalı ROWAN ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 8. Zaman tasarrufuna dayalı BEDEAUX ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 9. Zaman tasarrufuna dayalı EMERSON ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 10.  Çıktı miktarına dayalı DEĞİŞEN PARÇA BAŞI (TAYLOR) ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 11. Çıktı miktarına dayalı GANTT ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
 12. Çıktı miktarına dayalı GRUP PARÇA BAŞI ÜCRET SİSTEMİNİ, sayısal bir örnekle anlatınız
3 OCAK 202213Özendirme Planları

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Özendirme ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Özendirme planı ne demektir? Anlatınız
 3. Özendirme planlarının, tüm örgüt çalışanlarını üretken davranışlara yöneltme (güdüleme) etkisi olur mu? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 4. Kar paylaşım planı ne demektir? Anlatınız
 5. Kar edilen dönemin sonunda personele, kardan belirli bir payı doğrudan ödemenin üstün ve sakıncalı yönlerini belirtiniz
 6. Kar edilen dönemin sonunda kar paylarının bir fonda biriktirilerek personele; emeklilik, hastalık, işsizlik ve benzeri durumlarda verilmesinin üstün ve sakıncalı yönlerini belirtiniz
 7. Kar paylaşım planlarının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralayınız
 8. Kar paylaşım planlarının uygulanmasında gözetilmesi gereken amaç ve yararları sıralayınız
 9. Kar paylaşım planlarının sakıncalarını sıralayınız
 10.  Öneri sistemleri geliştirme ve gereğini özenle yerine getirme, personeli özendir mi? Niçin? Örnekler vererek açıklayınız
 11.  Danışma kurulları ne demektir? Açıklayınız
 12. Danışma kurulları niçin personel üzerinde özendirici bir etki yapar? Örnekler vererek açıklayınız
 13.  Scanlon planı konusunda bilgi veriniz
 14.  Scanlon planının yaralarını sıralayınız
 15.  İkramiye ne demektir? Açıklayınız
 16. Bonus ne demektir? Açıklayınız
 17. İkramiye ve bonuş özendirme modelini anlatınız

***********************************************************************

10 OCAK 202214Çalışanların Sermaye Ortaklığı

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, uzem üzerinden en geç ders saatinden önce göndermesi zorunlu olan sorular:

 1. Çalışanların sermaye ortaklığı kavramını açıklayınız
 2. Çalışanların sermaye ortaklığı planı (ESOP) konusunda bilgi veriniz
 3. Çalışanların sermaye ortaklığının (ESOP) işveren açısından üstünlüklerini sıralayınız
 4. Çalışanların sermaye ortaklığının (ESOP) işveren açısından sakıncalarını sıralayınız
 5. Çalışanların sermaye ortaklığının (ESOP) çalışanlar açısından üstünlüklerini sıralayınız
 6. Çalışanların sermaye ortaklığının (ESOP) çalışanlar açısından sakıncalarını sıralayınız
 7. Sosyal yardım ve hizmetler konusunda bilgi veriniz
 8. Sosyal yardım ve hizmetlerin toplumsal amaçlarını anlatınız
 9. Sosyal yardım ve hizmetlerin örgütsel amaçlarını anlatınız
 10.  Sosyal yardım ve hizmetlerin personel amaçlarını anlatınız
 11.  Sosyal yardım ve hizmet programlarının hazırlanılmasında uyulması gereken ilkeleri sıralayınız
 12.  Sosyal yardım ve hizmetlerin içeriği konusunda bilgi veriniz
 13. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren izinleri sıralayınız
 14. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren hastalık ve analık sigortasını anlatınız
 15.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren yeniden işe alıştırma ne demektir?
 16.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren sosyal tesis gereksinmelerinin karşılanması ne demektir?
 17.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren konut kredisi ne demektir?
 18.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren mahrumiyet yeri ödeneği ne demektir?
 19. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren Öğrenim bursları ve yurt hizmetleri ne demektir?
 20. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren aile yardımı ödeneği ne demektir?
 21. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren doğum yardımı ne demektir?
 22. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren ölüm yardımı ne demektir?
 23. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren tedavi yardımı ne demektir?
 24.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren cenaze giderleri ne demektir?
 25.  Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren giyecek yardımı ne demektir?
 26. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren yiyecek yardımı ne demektir?
 27. Türk kamu kesiminde sosyal yardım ve hizmetler kapsamına giren eğitim ve yetiştirme hakkı ne demektir?

Tüm sınavlarınızda üstün başarılar dilerim

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN