Sorulara Yanıt Koşulları

Sorulara Yanıt Koşullar

Başarı Değerlemesi

BAŞARI DEĞERLENDİRME NOTLARI ((PERFORMANS KRİTERLERİ)

Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme: 40 Puan

Derste hazır bulunma: 40 Puan

Vize sınav ödevi dosyası: 10 Puan

Final sınav ödevi dosyası: 10 Puan

SORULARA YANIT KOŞULLARI


(1) 2021-2022 Öğretim Döneminde http://mehmetsahin.site/ adresinde, duyurulan ders işleyiş sorularının yanıtlanması zorunludur.
(2) Soru yanıtlarının, Microsoft Word ile yanıtlanıp, en geç, ders sonunda öğrencinin kendisi tarafından teslim edilmesi gerekir

(3) Yanıt dosyasının gönderilmesinde, kesinlikle “Tam Zamanında (Just In Time)” ilkesi uygulanmalıdır.
(4) Daha sonraki ders veya derslerde geçmiş haftalara ilişkin soru yanıtları kabul edilmez.
(5) Öğrenci, evde yanıtlamış olduğu soruları, derste de sözlü olarak yanıtlayabilmelidir.
(6) Ders işlenirken derse katkıda bulunan, orijinal örnekler geliştiren, orijinal sorular soran veya diğer herhangi bir yaratıcı ve yenilikçi düşünce sunan öğrencinin, derse bu olumlu katkısı, anında etkinlik puanı olarak değerlendirilir.
(8) Derse katılmayan öğrenci, katılmadığı hafta için sıfır puanla uyarılır.
(9) Derse katılan, ancak sorulara yazılı yanıt vermeyen öğrenci, yalnızca derse katılma puanı alır
(10) Derse katılan, ancak derste soru sorarak, sorulara yanıt vererek, orijinal örnekler ve fikirler sunarak herhangi bir etkileşimde bulunmayan öğrenci, o hafta için en düşük puan verilerek uyarılır.
(11) Yanıtlarının tümü veya bazı yönleri, tümceleri, dili, ifadesi veya daha başka yönleri benzerlik gösteren ödev sahipleri, sıfır puan verilerek uyarılır.
(12) Öğrencinin katıldığı veya katılmadığı derslerde aldığı puanlar ve haftalık puan ortalamaları, http://mehmetsahin.site/ sitesinde duyurulur.
(13) Puanlara itiraz edilemez. Ancak, maddi hata itirazı yapan öğrencinin durumu incelendiğinde haklı çıkarsa puanı düzeltilir; haksız çıkarsa o haftaya kadar topladığı bütün puanlar sıfıra dönüştürülür.
(14) Daha önceki dönem deneyimleri kapsamında yapılan araştırmada, topladığı puan ortalaması düşük olan öğrencinin, dönem sonunda başarılı olmadığı saptanmıştır. Aynı araştırmada, ortalaması 100 veya buna yakın olan öğrencilerin tümünün AA harf notu aldığı gözlemlenmiştir.
(15) Öğretim üyesinin daha önceki öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, öğrencilerin, bu dersin ara sınavına ve final sınavına girmeden önce, sınavdan kaç puan alacaklarını yaklaşık olarak tahmin ettikleri ve bu tahminde de yanılmadıkları gibi kesin bir genelleme saptanmıştır.
(16) Bu sistemle yeni tanışan bazı kolaycı öğrenciler, sisteme ağır eleştiriler yöneltmektedirler. Ancak, geleneksel sistemlerin acımasız sınav gerginliği (stresi) ile karşılaşmayıp dönem sonunda bekledikleri başarı düzeyini gerçekleştirdiklerinde sisteme övgüler yağdırmaktadırlar.
(18) Öğretim üyesi, hiç ayırım yapmadan, kolaycı veya çalışkan öğrencilerinin tümünü, gerçek anlamda sever ve saygı gösterir. Öğrencilerinden hiçbir sevgi, saygı veya karşılık beklemez.
(19) Bütün öğrencilerime ve misafir olarak dersime katılan diğer kişilere sağlık, huzur ve üstün başarılar dilerim.

ÖDEVLERDE KESİN OLARAK İSTENENLER:

(1) Soruları, önceden yanıtlamış olarak sınıfa geliniz.

(2) Soruları, çok farklı kaynaklardan yararlanarak yanıtlamaya çalışınız.

(3) Sınıfa özgün görüş, yorum, yaklaşım getirmeye çalışınız.

(4) Belki yanlış yanıt veririm diye varsayıp, sınıfta konuşmaktan çekinmeyiniz. Çünkü, post modern yaklaşımda mutlak doğru veya yanlış yoktur.

(5) Bu dersten AA almanız, sınıfta etkin olmanıza bağlıdır. AA notu alıp ortalamanızı yükseltmeniz, ileride size büyük olanaklar sağlayacaktır.

(6) Geçen dönem, bu dersten sınıfın dörtte üçü AA almayı başarmıştır. Sizin, bu oranı daha da artıracağınıza inanıyorum.

PUANLARA İTİRAZ KOŞULLARI:

Öğrenciler, puanlarına, izleyen ilk derste itiraz edebilir. İzleyen ilk dersten sonra itiraz girişiminde bulunan öğrencinin istekleri kabul edilmez. İtirazında haklı çıkan öğrencinin puanı gerçeğe dönüştürülür. Haksız çıkan öğrencinin inandırıcılığı kalmaz

(1) Öğrenciler, derste işlenecek konuya, daha önceden çalışarak gelirler.

(2) Dersler, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim üyesi ve öğretim üyesi-öğrenci tartışması biçiminde yapılır.

(3) Tartışmalarda orijinal örnekler veren, konuya yeni boyut getiren, olumlu etkileşimde bulunan, farklı kaynaklardan yeni fikirler getiren öğrencinin başarısı, anında puana dönüştürülür.